Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel arrow Bescherming van vogelsoorten

GEGevoelige soorten KWKwetsbare soorten
BEBedreigde soorten EBErnstig bedreigde soorten
VNWIn het wild uit Nederland verdwenen soorten VNUit Nederland verdwenen soorten
OL - bOranje lijst (OL) voor broedvogels OL - wOL voor wintergasten en doortrekkers
1Baardmanb
2Bergeend
3Blauwe KiekendiefGEKW
4BoerenzwaluwGE
5BontbekplevierKW
6Bonte StrandloperVN
7BoomvalkKW
8Brandgans
9BrilduikerKWKW
10Bruine Kiekendiefb
11Buidelmeesb
12DodaarsKW
13DraaihalsEBKW
14DuinpieperEBBE
15DwerggansKW
16DwergmeeuwEB
17DwergsternKW
18Eiderb
19Engelse KwikstaartBE
20Europese Kanarieb
21FraterKW
22Fuutw
23Gekraagde Roodstaartb
24Gele KwikstaartGE
25GoudplevierVNGE
26GraspieperGE
27Grauwe Gans
28Grauwe GorsEB
29Grauwe KiekendiefEB
30Grauwe KlauwierBE
31Grauwe VliegenvangerGE
32GrielVN
33Groene SpechtKW
34Grote KarekietBE
35Grote Lijsterb
36Grote MantelmeeuwGE
37Grote SternBE
38Grote ZaagbekBE
39Grote ZilverreigerGE
40GruttoBE
41HopVN
42HuismusGE
43HuiszwaluwGE
44Keepw
45KemphaanEBKW
46KerkuilKW
47Kievitb
48KlapeksterEB
49Kleine Barmsijsb
50Kleine JagerKW
51Kleine Rietgans
52Kleine ZilverreigerGE
53Kleine Zwaanw
54Kleinst WaterhoenVN
55Kluutb
56KneuGEGE
57KoekoekKW
58Kokmeeuwb
59Kolgans
60KorhoenEB
61KortsnavelboomkruiperGE
62Krakeend
63KramsvogelGE
64KuifduikerKW
65KuifleeuwerikEB
66Kuifmeesb
67KwakVNW
68KwartelkoningKW
69LachsternVNEB
70Lepelaar
71MatkopGE
72Meerkoet
73Middelste ZaagbekGE
74MorinelplevierBE
75NachtegaalKW
76NachtzwaluwKW
77NonnetjeKW
78Noordse Sternb
79OeverloperGE
80OrtolaanEBBE
81PaapjeBE
82PatrijsKW
83PijlstaartBE
84PorseleinhoenKW
85PurperreigerBE
86RaafGE
87RansuilKW
88ReuzensternGE
89RingmusGEw
90Roekb
91RoerdompBE
92RoodhalsfuutGE
93RoodkopklauwierVN
94Rosse Grutto
95Rotgans
96RuigpootbuizerdEB
97Scholeksterb
98SlechtvalkGE
99SlobeendKW
100Smient
101SneeuwgorsKW
102SnorKW
103Sperwerb
104SpotvogelGE
105Spreeuwb/w
106SteenloperKW
107SteenuilKW
108SteltkluutGE
109Stormmeeuwb
110StrandleeuwerikKW
111StrandplevierBEEB
112Tafeleendw
113TaigaboomkruiperGE
114TaigarietgansEB
115TapuitBE
116Toendrarietgans
117Topper
118TorenvalkKWb
119TureluurGE
120VeldleeuwerikGEGE
121VelduilEBBE
122VisdiefKWGE
123WaterhoenGEb
124WaterrietzangerBE
125WatersnipBE
126WielewaalKW
127WintertalingKW
128Witte Kwikstaartw
129WoudaapEB
130Wulpb
131ZeearendGE
132Zilverplevier
133ZomertalingKWKW
134ZomertortelKW
135Zwarte Meesb
136Zwarte SternBEKW
137Zwarte Zee-eendw
1Blauwe KiekendiefGEKW
2BoerenzwaluwGE
3BontbekplevierKW
4Bonte StrandloperVN
5BoomvalkKW
6BrilduikerKWKW
7DraaihalsEBKW
8DuinpieperEBBE
9DwergmeeuwEB
10DwergsternKW
11Engelse KwikstaartBE
12Gele KwikstaartGE
13GoudplevierVNGE
14GraspieperGE
15Grauwe GorsEB
16Grauwe KiekendiefEB
17Grauwe KlauwierBE
18Grauwe VliegenvangerGE
19GrielVN
20Groene SpechtKW
21Grote KarekietBE
22Grote MantelmeeuwGE
23Grote SternBE
24Grote ZilverreigerGE
25GruttoBE
26HopVN
27HuismusGE
28HuiszwaluwGE
29KemphaanEBKW
30KerkuilKW
31KlapeksterEB
32Kleine ZilverreigerGE
33Kleinst WaterhoenVN
34KneuGEGE
35KoekoekKW
36KorhoenEB
37KortsnavelboomkruiperGE
38KramsvogelGE
39KuifleeuwerikEB
40KwakVNW
41KwartelkoningKW
42LachsternVNEB
43MatkopGE
44Middelste ZaagbekGE
45NachtegaalKW
46NachtzwaluwKW
47OeverloperGE
48OrtolaanEBBE
49PaapjeBE
50PatrijsKW
51PijlstaartBE
52PorseleinhoenKW
53PurperreigerBE
54RaafGE
55RansuilKW
56RingmusGEw
57RoerdompBE
58RoodhalsfuutGE
59RoodkopklauwierVN
60SlechtvalkGE
61SlobeendKW
62SnorKW
63SpotvogelGE
64SteenuilKW
65SteltkluutGE
66StrandplevierBEEB
67TaigaboomkruiperGE
68TapuitBE
69TureluurGE
70VeldleeuwerikGEGE
71VelduilEBBE
72VisdiefKWGE
73WatersnipBE
74WielewaalKW
75WintertalingKW
76WoudaapEB
77ZomertalingKWKW
78ZomertortelKW
79Zwarte SternBEKW
1Blauwe KiekendiefGEKW
2BrilduikerKWKW
3DodaarsKW
4DraaihalsEBKW
5DuinpieperEBBE
6DwerggansKW
7FraterKW
8GoudplevierVNGE
9Grote ZaagbekBE
10KemphaanEBKW
11Kleine JagerKW
12KneuGEGE
13KuifduikerKW
14LachsternVNEB
15MorinelplevierBE
16NonnetjeKW
17OrtolaanEBBE
18ReuzensternGE
19RuigpootbuizerdEB
20SneeuwgorsKW
21SteenloperKW
22StrandleeuwerikKW
23StrandplevierBEEB
24TaigarietgansEB
25TorenvalkKWb
26VeldleeuwerikGEGE
27VelduilEBBE
28VisdiefKWGE
29WaterhoenGEb
30WaterrietzangerBE
31ZeearendGE
32ZomertalingKWKW
33Zwarte SternBEKW
1Baardmanb
2Bruine Kiekendiefb
3Buidelmeesb
4Eiderb
5Europese Kanarieb
6Fuutw
7Gekraagde Roodstaartb
8Grote Lijsterb
9Keepw
10Kievitb
11Kleine Barmsijsb
12Kleine Zwaanw
13Kluutb
14Kokmeeuwb
15Kuifmeesb
16Noordse Sternb
17RingmusGEw
18Roekb
19Scholeksterb
20Sperwerb
21Spreeuwb/w
22Stormmeeuwb
23Tafeleendw
24TorenvalkKWb
25WaterhoenGEb
26Witte Kwikstaartw
27Wulpb
28Zwarte Meesb
29Zwarte Zee-eendw
1Bergeend
2Bonte StrandloperVN
3Brandgans
4DwerggansKW
5Grauwe Gans
6Grote SternBE
7Kleine Rietgans
8Kleine Zwaanw
9Kolgans
10Krakeend
11LachsternVNEB
12Lepelaar
13Meerkoet
14PijlstaartBE
15Rosse Grutto
16Rotgans
17SlobeendKW
18Smient
19StrandplevierBEEB
20Toendrarietgans
21Topper
22Wulpb
23Zilverplevier

Vogelbescherming Nederland ('VBNL') hanteert lijsten met een kleurcodering om aan te geven op welke vogelsoorten zij haar beschermingsactiviteiten primair richt. En met het 'Actieplan bedreigde vogels' wil ze de bescherming van elf bedreigde vogelsoorten van de Rode Lijst een impuls geven. Hier een overzicht.

De Rode lijst.
De meest recente, door de overheid vastgestelde Rode lijst van bedreigde soorten is van 2004; daar staan 78 vogelsoorten in waarvan het voortbestaan in Nederland wordt bedreigd. Deze lijst wordt in principe eens per 10 jaar vernieuwd, maar daar komt het niet altijd van. Bovendien en veel belangrijker, tegen de tijd dat vogels op de Rode Lijst komen te staan, is het vaak al te laat.

De Oranje lijst.
Voor een effectieve inzet van beschermingsmaatregelen is het gewenst om zo vroegtijdig als mogelijk in te grijpen. Daarom heeft VBNL in 2013 de Oranje Lijst opgesteld op basis van het samen met Sovon ontwikkelde 'Early Warning en Alert Protocol". Op deze lijst staan 22 soorten die nog niet aan de criteria van de Rode Lijst voldoen, maar waarvan op basis van actueel onderzoek wordt aangenomen dat ze dat in de nabije toekomst wel zullen doen. Het stoplicht staat voor deze vogels zo gezegd op oranje.

Aanvullende Rode en Oranje lijst.
Zowel deze Rode (2004) als Oranje Lijst (2013) zijn primair gericht op de bescherming van broedvogels. Sovon heeft in opdracht van VBNL onderzoek gedaan en op basis daarvan is een aanvullende Rode Lijst opgesteld van vogels die in Nederland overwinteren of ons land aandoen als doortrekker (de 'wintervogels'). Op deze Rode lijst staan 39 soorten. Naast de 39 acuut bedreigde soorten zijn er 9 die in de gevarenzone dreigen te komen. Daarvoor is net als bij de broedvogels ook voor de 'wintervogels' een Oranje Lijst opgesteld.

De Blauwe lijst.
Tenslotte zijn de populaties gedentificeerd waarvoor Nederland van zeer groot internationaal belang is, dat wil zeggen dat minimaal 25% van de populatie uit de herkomstgebieden (op basis van seizoensmaximum) in Nederland voorkomt. Deze zijn in de nieuwe 'Blauwe Lijst' opgenomen.

Aktiejaar voor bedreigde soorten.
Al een aantal jaren organiseren VBNL en Sovon gezamelijk een 'Jaar van de '. Daarmee krijgt een soort 'in zwaar weer' speciale aandacht, van onderzoekers en in de publiciteit. De soort die dit jaar in die extra aandacht krijgt staat linksboven op elk pagina. Voor een overzicht van alle aktiejaren klik hier.

Het Actieplan bedreigde vogels.
De toekomst van diverse soorten van de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels is allerminst zeker, alle beschermingsinspanningen ten spijt. Onder deze bedreigde soorten bevinden zich veel voor Nederland kenmerkende en aansprekende soorten zoals blauwe kiekendief en tapuit. Een verlies van deze soorten betekent een directe verarming van de Nederlandse biodiversiteit. Met het Actieplan bedreigde vogels wil VBNL de bescherming van elf bedreigde vogelsoorten van de Rode Lijst een flinke impuls geven.

Aktieplan moerasvogels (2000).
De oorspronkelijke 'Rivierdelta Nederland' kan worden gekarakteriseerd met getijdegebieden (zoet-en brakwater), rivierenlandschap en gebieden met veenvorming. Het grootste deel is verdwenen omdat het grootschalig en systematisch in cultuur is gebracht. De verstoring van dit leefgebied is zodanig dat een groot aantal karakteristieke moerasvogelsoorten op de Rode Lijst (2004) is geplaatst. Voor deze soorten zijn speciale beschermingsmaatregelen noodzakelijk om ze voor uitsterven in Nederland te behoeden. Het 'Beschermingsplan moerasvogels' van het Ministerie van LNV uit het jaar 2000 onderbouwt welke maatregelen nodig zijn om te komen tot een goede bescherming van deze groep vogels.

Aanduiding op deze website.
Op elke soortpagina staat aangegeven of, en zo ja op welke wijze, een soort extra aandacht krijgt van vogelbeschermers. Middels de knoppen boven kan een totaallijst worden bekeken of elk van de lijsten afzonderlijk.

Informatieve links