Home page Zoeken
top

Vogelwerkgroep Meijendel: vogels tellen in het duin

De Vogelwerkgroep Meijendel is de oudste in haar soort in Nederland en inventariseert sinds 1958 het duingebied tussen Den Haag, Wassenaar en de Wassenaarse Slag. Er zijn zo’n zeventig leden waarvan er 45 in het voorjaar broedvogels inventariseren. In najaar en winter tellen ze standvogels, doortrekkers en wintergasten.

Meijendel kent een gevarieerd landschap. Aan de westkant begint achter de jonge duinen een brede zeereep met opgaand struweel van onder meer duin- en meidoorn. Daarna volgen droge en vochtige duingraslanden met kwelplassen en infiltratieplassen met moeras- en oevervegetatie. In de duinvalleien meer landinwaarts staan bossen met loof- en naaldbomen. Door deze uiteenlopende begroeiing komen er veel vogels voor. Jaarlijks broeden circa 90 soorten in Meijendel. In totaal zijn er meer dan 250 vogelsoorten waargenomen.

Op deze website vindt u informatie over al deze vogels, het gebied Meijendel, de werkgroep, de verschillende tellingen en de telresultaten.

Succesvolste broedvogels in Meijendel


Foto: www.vogeldagboek.nl

De Nachtegaal staat op de 9e plaats in de 'Top 10' van 2016
Klik op de foto voor de soortpagina van de Nachtegaal.
Klik hier om de hele Top 10 te bekijken.


Op verschillende plaatsen in Meijendel worden Tapuiten waargenomen.

Deze tekst is een link naar de meest recente waarnemingen.

Klik op de foto voor de soortpagina van de Tapuit.