Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Wintertaling

Alle Eenden:
[euring: 1840]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Anas crecca | English: Teal
Deu: Krickente | Fran: Sarcelle d'hiver | Esp: Cerceta com£n…


De Wintertaling is de kleinste Europese eendensoort. Hij is het gehele jaar in NL aanwezig maar het is geen talrijke soort. Het is een schaarse broedvogel, in najaar en winter een vrij algemene doortrekker. Dan zijn ze er in behoorlijke aantallen op de slikken langs de kust of de grote rivieren.

Met name de kop van de woerd is fraai gekleurd kastanje-bruin met een groot uitgevallen groene oogvlek met gelige bies. Bovendien heeft hij een gele anaalstreek met brede zwarte rand die vooral in de vlucht of tijdens de balts opvalt. Beide geslachten hebben een groene vleugelspiegel. Verder heeft het vrouwtje weinig opvallende kenmerken. Die spiegel ontbreekt bij een woerd in eclipskleed (onopvallend verenkleed in de rui na het broedseizoen).

De Wintertaling is nogal schuw en niet zo gemakkelijk waar te nemen. Al bij het minste onraad duikt hij snel het riet in of gaat er helemaal vandoor. Dan gaat het loodrecht de hoogte in en schiet hij weg in een snelle vlucht met veel wendingen. Hij toont zijn uitstekende vliegkunsten soms ook in een strakke formatie die behendig manoeuvrerend de begroeiing ontwijkt.

Deze eend zoekt zijn voedsel aan het wateroppervlak in zeer ondiep water. Daar zeeft hij al 'knabbelend' zaden en soms kleine wormen of slakjes uit het slik. Soms, als het water ietsje dieper is, zijn ze grondelend te zien.

Een Wintertaling broedt zowel in zoet als brak water. Hij heeft een voorkeur voor (duin)meren of poelen in een beboste omgeving met dicht begroeide oevers. Het nest van dode plantendelen is bekleed met dons of varens en is goed verstopt in dichte vegetatie, soms ver van open water. Het wijfje broedt de 7-14 eieren alleen uit en verzorgt de jongen.

 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '90   '91   '92   '93   '95   '96   '97   '98   '99   '03   '05   '07   '08   '10   '13   '14 
3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1

In 17 van de 33 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Wintertaling.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Wintertaling behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Het aantal Wintertalingen neemt gestaag af. De combinatie met het toch al geringe aantal broedparen van 2000-2500 in 1998-2000 (bron: SOVON) heeft deze eend op de Rode Lijst gezet. Belangrijkste oorzaken voor de afname van het aantal broedparen zijn verdroging, verzuring en vermesting van broedgebieden (bron: Vogelbescherming NL).

Bescherming van de Wintertaling

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Wintertaling staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Kwetsbare soorten'. 'Kwetsbare soorten': Soorten die zijn afgenomen en vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzaam zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Wintertaling via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Wintertaling.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top