Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Roodmus

Alle Vinken:
[euring: 16790]
Familienaam: Vinken (Fringillidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Carpodacus erythrinus | English: Scarlet Rosefinch
Deu: Karmingimpel | Fran: Roselin cramoisi | Esp: Camachuelo carminoso…


Foto van de Roodmus
Foto: Adam Kumiszcza (Own work)
CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De Roodmus is geen mus maar een Vink. Het is een broedvogel van Noordoost-Europa, van Scandinavië tot ver in Rusland, die in Zuid- Azië overwintert, vooral in India. Het is bij ons een schaarse zomergast en uiterst schaarse broedvogel; in voor- en najaar doortrekker in zeer klein aantal.

Het is een forse Vink, bijna net zo groot als een Groenling, met een vrij zware borst. Man Roodmus is fel rood van kleur, met name kop, borst en stuit. Hij heeft een hoge, wat puntige kruin. Het vrouwtje mist het rood en die kruin en is meer (olijf)bruinig gekleurd.

Hij broedt in half open terrein met weelderig struikgewas en bomen. In Nederland is die enkele Roodmus vooral te vinden langs de kust. De soort breidt zich geleidelijk naar het westen uit. Het eerste broedgeval is in 1987 gemeld, sindsdien heeft deze soort zich definitief in ons land gevestigd met elk jaar enkele tientallen broedparen.

Het nest wordt laag in een struik gebouwd. Het wijfje bebroedt de 4-6 eieren en wordt onderwijl soms door het mannetje gevoerd. Het voedsel is hoofdzakelijk plantaardig en bestaat uit (onkruid)zaden en knoppen van bomen, soms eten ze 's zomers enkele insecten.


In de 33 geïnventariseerde jaren zijn in 3 jaren territoria van de Roodmus vastgesteld: Klik op een jaartal voor een kaartje met de kavels.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van SOVON.
de Roodmus behoort tot de ecologische groep soorten van boomgroepen, open bos en bosranden en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Roodmus via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Roodmus.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top