Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kauw

Alle Kraaien:
[euring: 15600]
Familienaam: Kraaien (Corvidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Coloeus monedula | English: Jackdaw
Deutsch: Dohle | Français: Choucas des tours | Español: Grajilla


Foto van de Kauw
Foto: Edwin Bax  
Deze kleine kraaiachtige is een stuk minder zwart en een stuk kleiner dan zijn grotere neven, Zwarte Kraai en Roek. De Kauw is eerder donkergrijs en heeft verschillende lichter grijze delen zoals het achterhoofd. Ook de kleinere snavel en de lichte iris maken eenvoudige herkenning mogelijk. Verder loopt hij opvallend parmantig rechtop.

Vroeger was het een schuwe vogel, maar tegenwoordig heeft de Kauw zich goed aangepast aan de mens en komt net zo gemakkelijk voor in een stedelijke omgeving als in de natuur. Het zijn alleseters die eten wat beschikbaar is, van insecten, knoppen en zaden tot patat of ander voedselresten (al dan niet gevoerd!). In Nederland komen ze eigenlijk wel overal voor waar voldoende voedsel en nestgelegenheid is; in Zuid Limburg, op de Veluwe en in de Flevopolders echter nauwelijks.

Kauwen zijn sociale vogels, ze leven doorgaans in paren, zijn levenslang partnergetrouw en vormen regelmatig grote zwermen, met name in herfst en winter. Ook nestelen ze graag in elkaars omgeving, al zijn het niet per sé kolonievogels.

Het is een algemene broedvogel en holenbroeder. Vroeger zat het nest vooral in boomholtes zoals het oude nest van een Zwarte Specht, maar heden ten dage wordt het ook in schoorstenen en nestkasten of onder dakpannen gemaakt. Het is een constructie van takken bekleed met wol en (paarden)haar, vaak rechtsreeks van de rug van het dier geplukt. (Kauwen die op de rug van een paard of pony zitten en de wintervacht uittrekken is ook bij de boerderij in Meijendel waar te nemen.) Er worden 4 à 6 eieren gelegd die het vrouwtje uitbroedt; beide ouders voeren de jongen.

 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16 
31 63 71 83 91 124 143 100 167 167 141 126 140 131 171 177 159 140 121 118 127 72 79 114 77 66 73 72 26 47 19 16 26

In alle 33 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Kauw.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Kauw behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Landelijk doet de Kauw het goed, het aantal broedparen vertoont een geleidelijke stijging (bron: SOVON). Opvallend genoeg vertoont het aantal broedgevallen in Meijendel al sinds begin jaren '90 juist een dalende trend, met als voorlopig(?) dieptepunt slechts 26 gevallen in 2012.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Kauw via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Kauw.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top