Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kuifleeuwerik

Alle Leeuweriken:
[euring: 9720]
Familienaam: Leeuweriken (Alaudidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Galerida cristata | English: Crested Lark
Deu: Haubenlerche | Fran: Cochevis huppé | Esp: Cogujada com£n…


Foto van de Kuifleeuwerik
Foto: J.M.Garg  
CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De Kuifleeuwerik komt van oorsprong voor in steppen en halfwoestijnen, in West-Europa in soortgelijk biotoop zoals braakliggende industrie- en bouwterreinen en andere droge en zandige gronden. Het gaat helaas niet goed met deze soort, die in Nederland zo'n 30 jaar geleden nog een algemene broedvogel was met een geschat aantal van zo'n 3000 tot 5000 broedparen. In een paar decennia is de gehele populatie weggevaagd!

De oorzaak hiervan is niet heel duidelijk. Het verdwijnen van geschikt habitat, zoals die braakliggende terreinen die nu veel sneller bebouwd zijn, doet hem zeker de das om. Als liefhebber van kale, zandige bodems op industrieterreinen, havens, nieuwbouwwijken, 'ouderwetse' duinen, e.d. heeft hij hier steeds minder te zoeken.

 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 1987   1988   1989   1990   2002   2003 
2 1 1 1 1 1

In 6 van de 33 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Kuifleeuwerik.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Kuifleeuwerik behoort tot de ecologische groep soorten van pioniersvegetatie en ruigten en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele Nederlandse populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding

Bescherming van de Kuifleeuwerik

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Kuifleeuwerik staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Ernstig bedreigde soorten'. 'Ernstig bedreigde soorten': Soorten die zeer sterk zijn afgenomen en zeer zeldzaam zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Kuifleeuwerik via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Kuifleeuwerik.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top