Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kievit

Alle Plevieren:
[euring: 4930]
Familienaam: Plevieren (Charadriidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Vanellus vanellus | English: Lapwing
Deutsch: Kiebitz | Français: Vanneau hyppé | Español: Avefr¡a


Foto van de Kievit
Foto: Edwin Bax  
De Kievit is een jaarvogel en talrijke broedvogel, in Nederland is het tevens een doortrekker en wintervogel. Dan neemt het aantal Kieviten bij ons toe door overwinteraars uit het noorden. Ze trekken 's winters alleen verder naar het zuiden als het hier erg koud wordt.

Dit is wellicht de bekendste en talrijkste van onze weidevogels. Hij dankt zijn naam aan het 'Kjiewiet' dat tijdens de spectaculair buitelende baltsvlucht in het voorjaar te horen is. Die wenbaarheid dankt de Kievit aan de wat korte, maar brede vleugels. Hij draagt een elegant pak, zwart met witte buik en een opvallende veer op de kop. Dat 'zwart' op de rug blijkt van dichtbij en in de zon bezien een goudgroene, metaalachtige glans te zijn.

Het aantal kieviten in Nederland is de laatste decennia fors achteruit gegaan, met name door de moderne landbouwmethoden. De Kievit heeft zich hier redelijk op aangepast door ook op akkers te gaan broeden. Maar de aantallen broedvogels nemen op de langere termijn bezien onmiskenbaar af (zie grafiek van SOVON in tweede katern); de soort staat niet voor niets op de 'Oranje lijst'. In Friesland (en Groningen) bestaat nog steeds een oude traditie; kievitseieren worden vroeg in het broedseizoen gezocht en geraapt. Tot eind jaren '60 mocht de vinder van het eerste ei dit aan de koningin aanbieden, tegenwoordig is dat rapen sterk aan banden gelegd.

Het nest wordt door de man gemaakt. Hij maakt er feitelijk verschillende waarvan het vrouwtje er eentje uitkiest. Het is niet meer dan een kuiltje op de grond, waar zij dan als bekleding nog wat gras in legt. Zij broedt de 4 eieren alleen uit en verzorgt ook de jongen. Het voedsel bestaat voornamelijk uit insecten en larven die op en in de grond leven. Deze worden omhoog gebracht door te 'trappelen'.

 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16 
21 8 4 8 7 6 6 1 7 6 8 10 6 12 11 17 25 17 16 17 12 15 12 12 13 18 14 17 16 9 15 18 17

In alle 33 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Kievit.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Kievit behoort tot de ecologische groep soorten van grazige vegetaties en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Het aantal terriroria van de Kievit in Meijendel is door jaren heen redelijk constant gebleven, zij het met enkele pieken en dalen.

Bescherming van de Kievit

de Kievit zit als broedvogel in de gevarenzone. De soort moet eigenlijk op de Rode Lijst staan want effectieve beschermingsmaatregelen zijn per direct nodig. Daarom staat de Kievit (voorlopig) op de Oranje Lijst.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' voorgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Kievit via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Kievit.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top